SAVIEM-SOMUA JL-19

 

 

 

 

 

 

  Chema-2007